Všeobecné obchodné a reklamačné podmienkyPrevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.stylove-naramky.sk je:BizDevelopment s.r.o.

Lisková 783

034 81

Lisková

E-mail: kontakt@stylove-naramky.skIČO: 47063513

DIČ: 2023742864

IČ DPH: SK2023742864

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.58688/L

Spoločnosť nie je platcom DPH.Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71

011 79 Žilina 1
Článok I – Pojmy

Predávajúci - spoločnosť BizDevelopment s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.stylove-naramky.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.stylove-naramky.sk

Tovar - Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné - cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienkyČlánok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 1. proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

 2. podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

 3. práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.
Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.stylove-naramky.sk.

 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare. Farebnosť a vzhľad produktov sa môže mierne líšíť od uvedených ilustračných obrázkov.

 3. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude môcť pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

 5. Po stlačení tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

 8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „ZÁVÄZNE OBJEDNAŤ“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

  • a) vlastnostiach Tovaru,

   b) celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

 9. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke.

 10. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 9 tohto článku VOP.
Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

  • a) jednou z podporovaných online platobných metód alebo

   b) bankovým prevodom, alebo

   c) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.

 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 15 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 15 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 10 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

 6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

  • a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

   c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
Článok VI – reklamačné podmienky

Kupujúci sa zaväzuje používať zakúpený tovar v súlade s povahou jeho použitia a primeraným spôsobom. Nepoužívať ho v nadmerne vlhkom prostredí a spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Používaním a vonkajšími vplyvmi(napr. slnečné žiarenie) môže dôjsť k miernej zmene vzhľadu tovaru. Na tovar sa vzťahuje štandardná 2-ročná záručná doba. V prípade reklamácie zašlite tovar spolu s kópiou pôvodného dokladu na adresu spoločnosti(dobierky nepreberáme).


Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

 1. nesprávnym používaním alebo nedodržaním uvedených pokynov

 2. opotrebovaním v dôsledku predpokladaného používania

 3. zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku 

 4. nesprávnou údržbou

 5. poškodením cudzími telesami (ostré predmety,..)Článok VII – Ochrana osobných údajov

Používateľ súhlasí s poskytnutím a spracovaním jeho osobných údajov na účely uvedené nižšie. Tento súhlas je kedykoľvek možné odvolať, prípadne požiadať o zmenu uložených údajov. Je tak možné urobiť použitím kontaktného formulára na webstránke eshopu, zaslaním žiadosti na emailovú adresu spoločnosti(kontakt@stylove-naramky.sk), alebo písomne zaslaním žiadosti na adresu spoločnosti. Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje.Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu

 2. Vystavenie daňových dokladov - napr faktúry, dodacieho listu, dobropisu...

 3. Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru

 4. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 5. Evidencia zákazníkov na administratívne účely

 6. Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

 7. Evidencia pohľadávok a ich vymáhanieDoba uchovávania osobných údajov:

 • 3 roky od uskutočnenia poslednej objednávky v prípade neregistrovaného používateľa

 • 3 roky od zániku používateľského konta v prípade registrovaného používateľaPríloha č.1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy